DEKRET

Nr.4297, datë 16.8.2004

 

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

 

Në mbështetje të nenit 92 pika "c" të Kushtetutës, të nenit 20 dhe të nenit 9, pika 7 të ligjit nr.8389, datë 5.8.1998 "Për shtetësinë shqiptare", bazuar edhe në propozimin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve,

 

DEKRETOJ:

 

Neni 1

 

I jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tij:

Armend Sabit Dallku

 

Neni 2

 

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Alfred Moisiu