Fjalët kyçe:
Kërkim i avancuar,
Ndihmë
Duke përdorur:  Gjithë fjalët Ndonjë nga fjalët Shprehjen e saktë
Mbi Kërkimet
Kategoritë e akteve:

Autoriteti i Mbikqyrjes se Sigurimeve (82)
Banka e Shqiperise (224)
Enti Rregullator i Energjise Elektrike (1542)
Enti Rregullator i Telekomunikacionit (2)
Enti Rregullator i Ujit (185)
Gjykata Europiane per te Drejtat e Njeriut (17)
Gjykata Kushtetuese (1343)
Gjykata e Larte (167)
Gjykata e Rrethit Gjygjesor (511)
Individe (186)
Inspektoriati i Instituteve Private te Pensioneve Suplementare (6)
Inspektoriati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive (12)
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (12)
Keshilli Kombetar i Radio Televizionit (1306)
Keshilli i Ministrave (16014)
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (437)
Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve (8)
Kuvendi (8261)
Ministria e Arsimit dhe Shkences (388)
Ministria e Brendshme (111)
Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit (120)
Ministria e Drejtesise (122)
Ministria e Ekonomise (271)
Ministria e Financave (621)
Ministria e Industrise dhe Energjitikes (26)
Ministria e Mbrojtjes (18)
Ministria e Mjedisit (68)
Ministria e Punes (30)
Ministria e Punes,«eshtjeve Sociale e Shanseve te Barabarta (78)
Ministria e Puneve Publike (61)
Ministria e Puneve Publike,Transportit e Telekomunikacionit (477)
Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit (30)
Ministria e Rendit (12)
Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit (72)
Ministria e Shendetesise (6)
Ministria e Transportit (94)
Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (22)
Presidenti (4429)
Tjeter (64)


Në këtë arkivë mund të kryhen kërkime që kënaqin të gjitha kërkesat e përdoruesve.
  1. Nëse dëshironi të kërkoni me një apo disa disa fjalë kyçe,
    atëherë mund t'i shkruani ato në krye të kësaj faqeje.
  2. Nëse dini informacion të mjaftueshëm rreth aktit që kërkoni,
    atëherë thjesht mund të klikoni në menunë dinamike në anën e majtë të kësaj faqeje.