Fjalët kyçe:
Kërkim i avancuar,
Ndihmë
Duke përdorur:  Gjithë fjalët Ndonjë nga fjalët Shprehjen e saktë
8058 Rezultat(e) për: Institucioni = "Keshilli i Ministrave" AND Lloji i aktit = "Vendim"  
Kategoritë e akteve:

Autoriteti i Mbikqyrjes se Sigurimeve (82)
Banka e Shqiperise (224)
Enti Rregullator i Energjise Elektrike (1542)
Enti Rregullator i Telekomunikacionit (2)
Enti Rregullator i Ujit (185)
Gjykata Europiane per te Drejtat e Njeriut (17)
Gjykata Kushtetuese (1343)
Gjykata e Larte (167)
Gjykata e Rrethit Gjygjesor (511)
Individe (186)
Inspektoriati i Instituteve Private te Pensioneve Suplementare (6)
Inspektoriati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive (12)
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (12)
Keshilli Kombetar i Radio Televizionit (1306)
Keshilli i Ministrave (16014)
    Akt Normativ (106)
    Dekret (8)
    Kerkese Shpronesimi (2)
    Ligj (18)
    Marreveshje (2)
    Memorandum (2)
    Rregullore (8)
    Udhezim (282)
    Urdher (362)
    Vendim (15224)
        1955 (6)
        1956 (46)
        1958 (114)
        1959 (115)
        1960 (59)
        1961 (96)
        1962 (101)
        1963 (97)
        1964 (87)
        1965 (34)
        1966 (54)
        1967 (97)
        1968 (77)
        1969 (40)
        1970 (23)
        1971 (19)
        1972 (2)
        1973 (21)
        1974 (13)
        1975 (2)
        1976 (10)
        1977 (2)
        1978 (10)
        1980 (33)
        1982 (8)
        1985 (7)
        1986 (1)
        1987 (8)
        1988 (2)
        1989 (2)
        1990 (36)
        1991 (19)
        1992 (125)
        1993 (388)
        1994 (200)
        1995 (191)
        1996 (197)
        1997 (281)
        1998 (190)
        1999 (216)
        2000 (500)
        2001 (426)
        2002 (489)
        2003 (638)
        2004 (814)
        2005 (904)
        2006 (768)
        2007 (824)
        2008 (1849)
        2009 (1389)
        2010 (1431)
        2011 (1336)
        2012 (827)
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (437)
Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve (8)
Kuvendi (8261)
Ministria e Arsimit dhe Shkences (388)
Ministria e Brendshme (111)
Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit (120)
Ministria e Drejtesise (122)
Ministria e Ekonomise (271)
Ministria e Financave (621)
Ministria e Industrise dhe Energjitikes (26)
Ministria e Mbrojtjes (18)
Ministria e Mjedisit (68)
Ministria e Punes (30)
Ministria e Punes,Çeshtjeve Sociale e Shanseve te Barabarta (78)
Ministria e Puneve Publike (61)
Ministria e Puneve Publike,Transportit e Telekomunikacionit (477)
Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit (30)
Ministria e Rendit (12)
Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit (72)
Ministria e Shendetesise (6)
Ministria e Transportit (94)
Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (22)
Presidenti (4429)
Tjeter (64)

Vendim Nr 1279 Datë 23-12-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.696, DATË 18.6.2009 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMEVE TË DOKTORATËS, NË UNIVERSITETIN BUJQËSOR TË TIRANËS”
VENDIM Nr.1279, datë 23.12.2009 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.696, DATË 18.6.2009
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMEVE TË DOKTORATËS
, NË UNIVERSITETIN BUJQËSOR TË TIRANËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 192 , Faqe 8499 , Data e aprovimit 23-12-2009, Data e botimit 15-01-2010;

Vendim Nr 1278 Datë 23-12-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 686, DATË 18.6.2009 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMEVE TË DOKTORATËS, NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS”
VENDIM Nr.1278, datë 23.12.2009 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 686, DATË 18.6.2009
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMEVE TË DOKTORATËS
, NË FAKULTETIN E DREJTËSISË, NË UNIVERSITETIN E TIRANËS Në mbështetje të nenit...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 192 , Faqe 8498 , Data e aprovimit 23-12-2009, Data e botimit 15-01-2010;

Vendim Nr 1277 Datë 23-12-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 500, DATË 14.8.2001 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR INVENTARIZIMIN E PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE DHE TRANSFERIMIN E PRONAVE NË NJËSITË E QEVERISJES VENDORE”
VENDIM Nr.1277, datë 23.12.2009 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR. 500, DATË 14.8.2001
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR INVENTARIZIMIN E PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE
DHE TRANSFERIMIN E PRONAVE NË NJËSITË E QEVERISJES VENDORE Në mbështetje të nenit...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 192 , Faqe 8497 , Data e aprovimit 23-12-2009, Data e botimit 15-01-2010;

Vendim Nr 1275 Datë 23-12-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES ME SHKËMBIM NOTASH, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË, PËR HEQJEN E VIZAVE PËR SHTETASIT SHQIPTARË DHE TURQ
VENDIM Nr.1275, datë 23.12.2009 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES ME SHKËMBIM NOTASH
, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË
REPUBLIKËS SË TURQISË, PËR HEQJEN E VIZAVE PËR SHTETASIT SHQIPTARË DHE TURQ
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 192 , Faqe 8494 , Data e aprovimit 23-12-2009, Data e botimit 15-01-2010;

Vendim Nr 1266 Datë 16-12-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E LEJES PËR NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E LINJËS TREGTARE TË INTERKONJEKSIONIT, ME RRYMË TË VAZHDUAR, PORTO ROMANO/DURRËS (SHQIPËRI) – CASAMASSIMA/BARI (ITALI)
VENDIM Nr.1266, datë 16.12.2009 PËR MIRATIMIN E LEJES PËR NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN
E LINJËS TREGTARE TË INTERKONJEKSIONIT, ME RRYMË TË VAZHDUAR, PORTO ROMANO/DURRËS
(SHQIPËRI) – CASAMASSIMA/BARI (ITALI Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 192 , Faqe 8492 , Data e aprovimit 16-12-2009, Data e botimit 15-01-2010;

Vendim Nr 1265 Datë 16-12-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË BASHKISË DELVINË TË QARKUT TË VLORËS
VENDIM Nr.1265, datë 16.12.2009 PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE
TË PALUAJTSHME PUBLIKE SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM
TË BASHKISË DELVINË TË QARKUT TË VLORËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 192 , Faqe 8491 , Data e aprovimit 16-12-2009, Data e botimit 15-01-2010;

Vendim Nr 1264 Datë 16-12-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRËS SË TRAJNIMIT TË ADMINISTRATËS TATIMORE DHE DOGANORE
VENDIM Nr.1264, datë 16.12.2009 PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QENDRËS SË TRAJNIMIT
TË ADMINISTRATËS TATIMORE DHE DOGANORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës
dhe të nenit 10 të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 192 , Faqe 8488 , Data e aprovimit 16-12-2009, Data e botimit 15-01-2010;

Vendim Nr 1243 Datë 11-12-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR PËRCAKTIMIN E DOKUMENTEVE, QË DUHET TË PARAQESIN SHTETASIT, E TË PROCEDURAVE, QË DUHET TË KRYEJNË ZYRAT E GJENDJES CIVILE, NË BASHKI/NJËSI BASHKIAKE/KOMUNA, DHE INSTITUCIONET SHTETËRORE,TË POSAÇME, PËR NDRYSHIMIN E VENDBANIMIT/ADRESËS SË SHTETASVE
VENDIM Nr.1243, datë 11.12.2009 PËR PËRCAKTIMIN E DOKUMENTEVE, QË DUHET TË PARAQESIN
SHTETASIT, E TË PROCEDURAVE, QË DUHET TË KRYEJNË ZYRAT E GJENDJES CIVILE, NË
BASHKI/NJËSI BASHKIAKE/KOMUNA, DHE INSTITUCIONET SHTETËRORE,TË POSAÇME, PËR...
Fletorja Zyrtare: Viti 2010, Nr 192 , Faqe 8487 , Data e aprovimit 11-12-2009, Data e botimit 15-01-2010;

Vendim Nr 622 Datë 07-09-2011 - Keshilli i Ministrave   -
PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR TIRANË - ELBASAN (LOTI I)
VENDIM Nr.622, datë 7.9.2011 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE
TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT
RRUGOR TIRANË - ELBASAN (LOTI I Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të...
Fletorja Zyrtare: Viti 2011, Nr 193 , Faqe 6275 , Data e aprovimit 07-09-2011, Data e botimit 12-09-2011;

Vendim Nr 617 Datë 07-09-2011 - Keshilli i Ministrave   -
PËR PËRCAKTIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES PËR DHËNIEN ME KONCESION TË HIDROCENTRALIT “BLLICË” DHE MIRATIMIN E BONUSIT NË PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE QË I JEPET SHOQËRISË
VENDIM Nr.617, datë 7.9.2011 PËR PËRCAKTIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES PËR DHËNIEN
ME KONCESION TË HIDROCENTRALIT “BLLICË” DHE MIRATIMIN E BONUSIT NË PROCEDURËN
PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE QË I JEPET SHOQËRISË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...
Fletorja Zyrtare: Viti 2011, Nr 193 , Faqe 6271 , Data e aprovimit 07-09-2011, Data e botimit 12-09-2011;

Vendim Nr 12 Datë 14-09-2007 - Keshilli i Ministrave   -
NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDIM Nr.12, datë 14.9.2007 NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Kolegjet e Bashkuara
të Gjykatës së Lartë të përbëra nga Artan Hoxha Kryesues Gani Dizdari Anëtar Ylvi
Myrtja Anëtar Nikoleta Kita Anëtare Agron Lamaj Anëtar Perikli Zaharia Anëtar Spiro...
Fletorja Zyrtare: Viti 2007, Nr 193 , Faqe 6215 , Data e aprovimit 14-09-2007, Data e botimit 07-03-2008;

Vendim Nr 1283 Datë 23-12-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E KALIMIT TË PRONËSISË TË DISA PARCELAVE NDËRTIMORE NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE
VENDIM Nr.1283, datë 23.12.2009 PËR MIRATIMIN E KALIMIT TË PRONËSISË TË DISA PARCELAVE
NDËRTIMORE NË FAVOR TË POSEDUESVE TË OBJEKTEVE INFORMALE Në mbështetje të nenit
100 të Kushtetutës, të nenit 17 të ligjit nr.9482, datë 3.4.2006 “Për legalizimin...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 195 , Faqe 8587 , Data e aprovimit 23-12-2009, Data e botimit 22-01-2010;

Vendim Nr 1695 Datë 24-12-2008 - Keshilli i Ministrave   -
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.338, DATË 19.3.2008 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E MODELIT TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE”
VENDIM Nr.1695, datë 24.12.2008 PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.338, DATË 19.3.2008
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E MODELIT TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 53 të ligjit nr.9072, datë...
Fletorja Zyrtare: Viti 2007, Nr 195 , Faqe 10686 , Data e aprovimit 24-12-2008, Data e botimit 07-01-2009;

Vendim Nr 1674 Datë 24-12-2008 - Keshilli i Ministrave   -
PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.559, DATË 16.8.2006 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR SKEMËN E SHTYRJES SË PAGESËS SË TVSH-SË, PËR MAKINERITË DHE PAJISJET E IMPORTUARA, SI DHE ENERGJINË ELEKTRIKE, TË IMPORTUAR NGA KESH-SHA-JA”
VENDIM Nr.1674, datë 24.12.2008 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.559, DATË 16.8.2006
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR SKEMËN E SHTYRJES SË PAGESËS SË TVSH-SË, PËR
MAKINERITË DHE PAJISJET E IMPORTUARA, SI DHE ENERGJINË ELEKTRIKE, TË IMPORTUAR...
Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 195 , Faqe 10684 , Data e aprovimit 24-12-2008, Data e botimit 07-01-2009;

Vendim Nr 1616 Datë 10-12-2008 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ORGANIZIMIT DHE TË FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT PËR VLERËSIMIN E MASAVE PËR IMPORTETRREGULLORE
VENDIM Nr.1616, datë 10.12.2008 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ORGANIZIMIT DHE
TË FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT PËR VLERËSIMIN E MASAVE PËR IMPORTET Në mbështetje
të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 4, pika 5, e 26 të ligjit nr.9790, datë...
Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 195 , Faqe 10681 , Data e aprovimit 10-12-2008, Data e botimit 07-01-2009;

Vendim Nr 1615 Datë 10-12-2008 - Keshilli i Ministrave   -
PËR KALIMIN E PËRGJEGJËSISË SË ADMINISTRIMIT NGA MINISTRIA E MBROJTJES MINISTRISË SË DREJTËSISË, TË OBJEKTIT “SHTËPIA E USHTARAKËVE, POGRADEC, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.515, DATË 18.7.2003 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË MBROJTJES”, TË NDRYSHUAR
VENDIM Nr.1615, datë 10.12.2008 PËR KALIMIN E PËRGJEGJËSISË SË ADMINISTRIMIT NGA
MINISTRIA E MBROJTJES MINISTRISË SË DREJTËSISË, TË OBJEKTIT “SHTËPIA E USHTARAKËVE
, POGRADEC, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.515, DATË 18.7.2003 TË KËSHILLIT...
Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 195 , Faqe 10679 , Data e aprovimit 10-12-2008, Data e botimit 07-01-2009;

Vendim Nr 1614 Datë 10-12-2008 - Keshilli i Ministrave   -
PËR LEJIMIN E KALIMIT TRANZIT TË KATËR AUTOKOLONAVE USHTARAKE ITALIANE, PËRMES TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDIM Nr.1614, datë 10.12.2008 PËR LEJIMIN E KALIMIT TRANZIT TË KATËR AUTOKOLONAVE
USHTARAKE ITALIANE, PËRMES TERRITORIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Në mbështetje
të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 16, pika 2, 17, 18 e 19 të ligjit...
Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 195 , Faqe 10674 , Data e aprovimit 10-12-2008, Data e botimit 07-01-2009;

Vendim Nr 1613 Datë 10-12-2008 - Keshilli i Ministrave   -
PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT, MASTER I NIVELIT TË PARË NË MËSUESI, PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË, ME KOHË TË PLOTË, SI DHE PËR MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT E TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT NË KËTO PROGRAME, NË UNIVERSITETIN “ISMAIL QEMALI”, VLORË, NË VITIN AKADEMIK 2008-2009
VENDIM Nr.1613, datë 10.12.2008 PËR HAPJEN E PROGRAMEVE TË STUDIMIT, MASTER I NIVELIT
TË PARË NË MËSUESI, PËR CIKLIN E LARTË TË ARSIMIT BAZË, ME KOHË TË PLOTË, SI
DHE PËR MIRATIMIN E KUOTAVE TË PRANIMIT E TË TARIFËS SË SHKOLLIMIT NË KËTO PROGRAME...
Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 195 , Faqe 10677 , Data e aprovimit 10-12-2008, Data e botimit 07-01-2009;

Vendim Nr 1612 Datë 10-10-2008 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË, PËR BASHKËPUNIMIN FINANCIAR 2007, PËR PROJEKTIN “SHKARKIMI I UJËRAVE TË ZEZA, KORÇA IV”MARRËVESHJE
VENDIM Nr.1612, datë 10.10.2008 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT
TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE
TË GJERMANISË, PËR BASHKËPUNIMIN FINANCIAR 2007, PËR PROJEKTIN “SHKARKIMI I...
Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 195 , Faqe 10675 , Data e aprovimit 10-10-2008, Data e botimit 07-01-2009;

Vendim Nr 1611 Datë 10-12-2008 - Keshilli i Ministrave   -
PËR SHTYRJEN E AFATIT TË BOTIMIT TË NJOFTIMIT TË FITUESIT DHE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË LIDHUR, PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT, TË KRYERA NGA AKADEMIA E SHKENCAVE, SI AUTORITET KONTRAKTOR
VENDIM Nr.1611, datë 10.12.2008 PËR SHTYRJEN E AFATIT TË BOTIMIT TË NJOFTIMIT TË
FITUESIT DHE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË LIDHUR, PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT
, TË KRYERA NGA AKADEMIA E SHKENCAVE, SI AUTORITET KONTRAKTOR Në mbështetje të...
Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 195 , Faqe 10674 , Data e aprovimit 10-12-2008, Data e botimit 07-01-2009;