Fjalët kyçe:
Kërkim i avancuar,
Ndihmë
Duke përdorur:  Gjithë fjalët Ndonjë nga fjalët Shprehjen e saktë
0
Asnjë rezultat me kriteret e kërkuara: Institucioni = "Keshilli i Ministrave" AND Lloji i aktit = "Vendim"

Sygjerime:
  • Sigurohuni që të gjitha fjalët janë të sakta!
  • Provoni fjalë kyçe të tjera!
  • Provoni më tepër fjalë kyçe!

 
Kategoritë e akteve:

Autoriteti i Mbikqyrjes se Sigurimeve (82)
Banka e Shqiperise (224)
Enti Rregullator i Energjise Elektrike (1542)
Enti Rregullator i Telekomunikacionit (2)
Enti Rregullator i Ujit (185)
Gjykata Europiane per te Drejtat e Njeriut (17)
Gjykata Kushtetuese (1343)
Gjykata e Larte (167)
Gjykata e Rrethit Gjygjesor (511)
Individe (186)
Inspektoriati i Instituteve Private te Pensioneve Suplementare (6)
Inspektoriati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive (12)
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (12)
Keshilli Kombetar i Radio Televizionit (1306)
Keshilli i Ministrave (16014)
    Akt Normativ (106)
    Dekret (8)
    Kerkese Shpronesimi (2)
    Ligj (18)
    Marreveshje (2)
    Memorandum (2)
    Rregullore (8)
    Udhezim (282)
    Urdher (362)
    Vendim (15224)
        1955 (6)
        1956 (46)
        1958 (114)
        1959 (115)
        1960 (59)
        1961 (96)
        1962 (101)
        1963 (97)
        1964 (87)
        1965 (34)
        1966 (54)
        1967 (97)
        1968 (77)
        1969 (40)
        1970 (23)
        1971 (19)
        1972 (2)
        1973 (21)
        1974 (13)
        1975 (2)
        1976 (10)
        1977 (2)
        1978 (10)
        1980 (33)
        1982 (8)
        1985 (7)
        1986 (1)
        1987 (8)
        1988 (2)
        1989 (2)
        1990 (36)
        1991 (19)
        1992 (125)
        1993 (388)
        1994 (200)
        1995 (191)
        1996 (197)
        1997 (281)
        1998 (190)
        1999 (216)
        2000 (500)
        2001 (426)
        2002 (489)
        2003 (638)
        2004 (814)
        2005 (904)
        2006 (768)
        2007 (824)
        2008 (1849)
        2009 (1389)
        2010 (1431)
        2011 (1336)
        2012 (827)
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (437)
Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve (8)
Kuvendi (8261)
Ministria e Arsimit dhe Shkences (388)
Ministria e Brendshme (111)
Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit (120)
Ministria e Drejtesise (122)
Ministria e Ekonomise (271)
Ministria e Financave (621)
Ministria e Industrise dhe Energjitikes (26)
Ministria e Mbrojtjes (18)
Ministria e Mjedisit (68)
Ministria e Punes (30)
Ministria e Punes,Çeshtjeve Sociale e Shanseve te Barabarta (78)
Ministria e Puneve Publike (61)
Ministria e Puneve Publike,Transportit e Telekomunikacionit (477)
Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit (30)
Ministria e Rendit (12)
Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit (72)
Ministria e Shendetesise (6)
Ministria e Transportit (94)
Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (22)
Presidenti (4429)
Tjeter (64)