Fjalët kyçe:
Kërkim i avancuar,
Ndihmë
Duke përdorur:  Gjithë fjalët Ndonjë nga fjalët Shprehjen e saktë
0
Asnjë rezultat me kriteret e kërkuara: Institucioni = "Keshilli i Ministrave"

Sygjerime:
  • Sigurohuni që të gjitha fjalët janë të sakta!
  • Provoni fjalë kyçe të tjera!
  • Provoni më tepër fjalë kyçe!

 
Kategoritë e akteve:

Autoriteti i Mbikqyrjes se Sigurimeve (82)
Banka e Shqiperise (224)
Enti Rregullator i Energjise Elektrike (1542)
Enti Rregullator i Telekomunikacionit (2)
Enti Rregullator i Ujit (185)
Gjykata Europiane per te Drejtat e Njeriut (17)
Gjykata Kushtetuese (1343)
Gjykata e Larte (167)
Gjykata e Rrethit Gjygjesor (511)
Individe (186)
Inspektoriati i Instituteve Private te Pensioneve Suplementare (6)
Inspektoriati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive (12)
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (12)
Keshilli Kombetar i Radio Televizionit (1306)
Keshilli i Ministrave (16014)
    Akt Normativ (106)
    Dekret (8)
    Kerkese Shpronesimi (2)
    Ligj (18)
    Marreveshje (2)
    Memorandum (2)
    Rregullore (8)
    Udhezim (282)
    Urdher (362)
    Vendim (15224)
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (437)
Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve (8)
Kuvendi (8261)
Ministria e Arsimit dhe Shkences (388)
Ministria e Brendshme (111)
Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit (120)
Ministria e Drejtesise (122)
Ministria e Ekonomise (271)
Ministria e Financave (621)
Ministria e Industrise dhe Energjitikes (26)
Ministria e Mbrojtjes (18)
Ministria e Mjedisit (68)
Ministria e Punes (30)
Ministria e Punes,Çeshtjeve Sociale e Shanseve te Barabarta (78)
Ministria e Puneve Publike (61)
Ministria e Puneve Publike,Transportit e Telekomunikacionit (477)
Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit (30)
Ministria e Rendit (12)
Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit (72)
Ministria e Shendetesise (6)
Ministria e Transportit (94)
Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (22)
Presidenti (4429)
Tjeter (64)