Fjalët kyçe:
Kërkim i avancuar,
Ndihmë
Duke përdorur:  Gjithë fjalët Ndonjë nga fjalët Shprehjen e saktë
8455 Rezultat(e) për: Institucioni = "Keshilli i Ministrave"  
Kategoritë e akteve:

Autoriteti i Mbikqyrjes se Sigurimeve (82)
Banka e Shqiperise (224)
Enti Rregullator i Energjise Elektrike (1542)
Enti Rregullator i Telekomunikacionit (2)
Enti Rregullator i Ujit (185)
Gjykata Europiane per te Drejtat e Njeriut (17)
Gjykata Kushtetuese (1343)
Gjykata e Larte (167)
Gjykata e Rrethit Gjygjesor (511)
Individe (186)
Inspektoriati i Instituteve Private te Pensioneve Suplementare (6)
Inspektoriati i Larte i Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive (12)
Instituti i Sigurimeve Shoqerore (12)
Keshilli Kombetar i Radio Televizionit (1306)
Keshilli i Ministrave (16014)
    Akt Normativ (106)
    Dekret (8)
    Kerkese Shpronesimi (2)
    Ligj (18)
    Marreveshje (2)
    Memorandum (2)
    Rregullore (8)
    Udhezim (282)
    Urdher (362)
    Vendim (15224)
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (437)
Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve (8)
Kuvendi (8261)
Ministria e Arsimit dhe Shkences (388)
Ministria e Brendshme (111)
Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit (120)
Ministria e Drejtesise (122)
Ministria e Ekonomise (271)
Ministria e Financave (621)
Ministria e Industrise dhe Energjitikes (26)
Ministria e Mbrojtjes (18)
Ministria e Mjedisit (68)
Ministria e Punes (30)
Ministria e Punes,Çeshtjeve Sociale e Shanseve te Barabarta (78)
Ministria e Puneve Publike (61)
Ministria e Puneve Publike,Transportit e Telekomunikacionit (477)
Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit (30)
Ministria e Rendit (12)
Ministria e Rregullimit te Territorit dhe Turizmit (72)
Ministria e Shendetesise (6)
Ministria e Transportit (94)
Ministria e Turizmit, Kultures, Rinise dhe Sporteve (22)
Presidenti (4429)
Tjeter (64)

Vendim Nr 760 Datë 01-09-2010 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË PRONËSISË INTELEKTUALE DHE INDUSTRIALE, 2010-2015
VENDIM Nr.760, datë 1.9.2010 PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE TË PRONËSISË
INTELEKTUALE DHE INDUSTRIALE, 2010-2015 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës
, me propozimin e Ministrit të Integrimit, Këshilli i Ministrave VENDOSI 1. Miratimin...
Fletorja Zyrtare: Viti 2010, Nr 163 , Faqe 8483 , Data e aprovimit 01-09-2010, Data e botimit 08-12-2010;

Vendim Nr 1055 Datë 29-07-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR LICENCIMIN E SHKOLLËS SË LARTË PRIVATE “LOGOS”
VENDIM Nr.1055, datë 29.7.2009 PËR LICENCIMIN E SHKOLLËS SË LARTË PRIVATE “LOGOS
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4, pika 2,43,44 e 45
të ligjit nr.9741, datë 21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 163 , Faqe 7214 , Data e aprovimit 29-07-2009, Data e botimit 27-11-2009;

Vendim Nr 673 Datë 03-10-2012 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT, TË
VENDIM Nr. 673, datë 3.10.2012 PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT, TË Në mbështetje
të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 21, pika 4, e 27, të ligjit nr. 9663
, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, me propozimin e zëvendëskryeministrit dhe...
Fletorja Zyrtare: Viti 2012, Nr 163 , Faqe 7726 , Data e aprovimit 03-10-2012, Data e botimit 18-10-2012;

Vendim Nr 1363 Datë 17-10-2008 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË KONCESIONIT, NDËRMJET MINISTRISË SË EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS DHE SHOQËRISË “STERREICHISCHE ELEKTRIZITÄTSËIRTSCHAFTS – AKTIENGESELLSCHAFT“, PËR NDËRTIMIN, PRONËSINË, SHFRYTËZIMIN, MIRËMBAJTJEN DHE TRANSFERIMIN E PROJEKTIT TË NJË HIDROCENTRALI TË RI NË ASHTË, NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
VENDIM Nr.1363, datë 17.10.2008 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË KONCESIONIT, NDËRMJET
MINISTRISË SË EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS DHE SHOQËRISË “STERREICHISCHE
ELEKTRIZITÄTSËIRTSCHAFTS – AKTIENGESELLSCHAFT“, PËR NDËRTIMIN, PRONËSINË, SHFRYTËZIMIN...
Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 163/1 , Faqe 3 , Data e aprovimit 17-10-2008, Data e botimit 22-10-2008;

Marreveshje Nr 1363 Datë 30-09-2008 - Keshilli i Ministrave   -

Fletorja Zyrtare: Viti 2008, Nr 163/1 , Faqe 25 , Data e aprovimit 30-09-2008, Data e botimit 22-10-2008;

Vendim Nr 1086 Datë 28-10-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN, NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM, TË BASHKISË LIBRAZHD TË QARKUT TË ELBASANIT
VENDIM Nr.1086, datë 28.10.2009 PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE
TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN, NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM
, TË BASHKISË LIBRAZHD TË QARKUT TË ELBASANIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 164 , Faqe 7271 , Data e aprovimit 28-10-2009, Data e botimit 03-12-2009;

Vendim Nr 1085 Datë 28-10-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN, NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM, TË KOMUNËS OROSH TË QARKUT TË LEZHËS
VENDIM Nr.1085, datë 28.10.2009 PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE
TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN, NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM
, TË KOMUNËS OROSH TË QARKUT TË LEZHËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 164 , Faqe 7269 , Data e aprovimit 28-10-2009, Data e botimit 03-12-2009;

Vendim Nr 1084 Datë 28-10-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E LISTËS PARAPRAKE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN, NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM, TË KOMUNËS ZALL-BASTAR TË QARKUT TË TIRANËS
VENDIM Nr.1084, datë 28.10.2009 PËR MIRATIMIN E LISTËS PARAPRAKE TË PRONAVE TË
PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN, NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM
, TË KOMUNËS ZALL-BASTAR TË QARKUT TË TIRANËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 164 , Faqe 7268 , Data e aprovimit 28-10-2009, Data e botimit 03-12-2009;

Vendim Nr 1081 Datë 21-10-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT KOMBËTAR TË USHQIMIT
VENDIM Nr.1081, datë 21.10.2009 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E AUTORITETIT
KOMBËTAR TË USHQIMIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 61
pika 7, 64 pikat 2 e 5, e 65 pika 3 të ligjit nr.9863, datë 28.1.2008 “Për ushqimin...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 164 , Faqe 7264 , Data e aprovimit 21-10-2009, Data e botimit 03-12-2009;

Vendim Nr 1077 Datë 27-10-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT STRATEGJIK KOMBËTAR “PËR HETIMIN E KRIMIT FINANCIAR”
VENDIM Nr.1077, datë 27.10.2009 PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT STRATEGJIK KOMBËTAR
“PËR HETIMIN E KRIMIT FINANCIAR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me
propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave VENDOSI 1. Miratimin...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 164 , Faqe 7247 , Data e aprovimit 27-10-2009, Data e botimit 03-12-2009;

Vendim Nr 819 Datë 29-11-2007 - Keshilli i Ministrave   -
PËR PRIVATIZIMIN E PASURIVE TË NDËRMARRJEVE APO TË INSTITUCIONEVE SHTETËRORE
VENDIM Nr.819, datë 29.11.2007 PËR PRIVATIZIMIN E PASURIVE TË NDËRMARRJEVE APO
TË INSTITUCIONEVE SHTETËRORE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të
nenit 22 të ligjit nr.7512, datë 10.8.1991 “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e...
Fletorja Zyrtare: Viti 2007, Nr 165 , Faqe 4942 , Data e aprovimit 29-11-2007, Data e botimit 10-12-2007;

Vendim Nr 796 Datë 07-11-2007 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E KONTRATAVE, ME NDARJE PRODHIMI, PËR KËRKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NË SHQIPËRI, NË TOKË, NË BLLOQET A-B DHE D-E, NDËRMJET MINISTRISË SË EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS, E PËRFAQËSUAR NGA AGJENCIA KOMBËTARE E BURIMEVE NATYRORE (AKBN) DHE DWM PETROLEUM AG
VENDIM Nr.796, datë 7.11.2007 PËR MIRATIMIN E KONTRATAVE, ME NDARJE PRODHIMI, PËR
KËRKIMIN, ZHVILLIMIN DHE PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NË SHQIPËRI, NË TOKË, NË
BLLOQET A-B DHE D-E, NDËRMJET MINISTRISË SË EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS...
Fletorja Zyrtare: Viti 2007, Nr 165 , Faqe 4941 , Data e aprovimit 07-11-2007, Data e botimit 10-12-2007;

Vendim Nr 1083 Datë 28-10-2009 - Keshilli i Ministrave   -
PËR NGRITJEN E QENDRËS SË MBYLLUR DHE PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIT TË SAJ
VENDIM Nr.1083, datë 28.10.2009 PËR NGRITJEN E QENDRËS SË MBYLLUR DHE PËR MIRATIMIN
E RREGULLORES SË ORGANIZIMIT E TË FUNKSIONIT TË SAJ Në mbështetje të nenit 100
të Kushtetutës dhe të pikës 2 të nenit 83 të ligjit nr.9959, datë 17.7.2008...
Fletorja Zyrtare: Viti 2009, Nr 165 , Faqe 7287 , Data e aprovimit 28-10-2009, Data e botimit 04-12-2009;

Vendim Nr 973 Datë 01-12-2010 - Keshilli i Ministrave   -
PËR SHTYRJEN E AFATIT TË SHPALLJES E TË BOTIMIT TË NJOFTIMIT TË FITUESIT DHE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË LIDHUR, PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT, TË KRYERA NGA MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE INSTITUCIONET E SAJ TË VARËSISË, SI AUTORITETE KONTRAKTORE
VENDIM Nr.973, datë 1.12.2010 PËR SHTYRJEN E AFATIT TË SHPALLJES E TË BOTIMIT TË
NJOFTIMIT TË FITUESIT DHE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË LIDHUR, PËR PROCEDURAT
E PROKURIMIT, TË KRYERA NGA MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE INSTITUCIONET E SAJ...
Fletorja Zyrtare: Viti 2010, Nr 166 , Faqe 8631 , Data e aprovimit 01-12-2010, Data e botimit 15-12-2010;

Vendim Nr 972 Datë 01-12-2010 - Keshilli i Ministrave   -
PËR SHTYRJEN E AFATIT TË SHPALLJES E TË BOTIMIT TË NJOFTIMIT TË FITUESIT DHE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË LIDHUR, PËR DISA PROCEDURA PROKURIMI, TË KRYERA NGA MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT, MINISTRIA E DREJTËSISË, RADIOTELEVIZIONI SHQIPTAR DHE ZYRA E ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT GJYQËSOR SI AUTORITETE KONTRAKTORE
VENDIM Nr.972, datë 1.12.2010 PËR SHTYRJEN E AFATIT TË SHPALLJES E TË BOTIMIT TË
NJOFTIMIT TË FITUESIT DHE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË LIDHUR, PËR DISA PROCEDURA
PROKURIMI, TË KRYERA NGA MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT, MINISTRIA...
Fletorja Zyrtare: Viti 2010, Nr 166 , Faqe 8630 , Data e aprovimit 01-12-2010, Data e botimit 15-12-2010;

Vendim Nr 966 Datë 02-12-2010 - Keshilli i Ministrave   -
PËR LEJIMIN E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË RRUGËVE, SI AUTORITET KONTRAKTOR, PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT
VENDIM Nr.966, datë 2.12.2010 PËR LEJIMIN E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË RRUGËVE
, SI AUTORITET KONTRAKTOR, PËR KRYERJEN E PROCEDURAVE TË PROKURIMIT Në mbështetje
të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 75 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006...
Fletorja Zyrtare: Viti 2010, Nr 166 , Faqe 8630 , Data e aprovimit 02-12-2010, Data e botimit 15-12-2010;

Vendim Nr 954 Datë 24-11-2010 - Keshilli i Ministrave   -
PËR SHTYRJEN E AFATIT TË SHPALLJES E TË BOTIMIT TË NJOFTIMIT TË FITUESIT DHE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË LIDHUR, PËR PROCEDURAT E PROKURIMIT, TË KRYERA NGA MINISTRIA E BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT DHE INSTITUCIONET E SAJ TË VARËSISË, SI AUTORITETE KONTRAKTORE
VENDIM Nr.954, datë 24.11.2010 PËR SHTYRJEN E AFATIT TË SHPALLJES E TË BOTIMIT
TË NJOFTIMIT TË FITUESIT DHE TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË LIDHUR, PËR PROCEDURAT
E PROKURIMIT, TË KRYERA NGA MINISTRIA E BUJQËSISË, USHQIMIT DHE MBROJTJES SË...
Fletorja Zyrtare: Viti 2010, Nr 166 , Faqe 8629 , Data e aprovimit 24-11-2010, Data e botimit 15-12-2010;

Vendim Nr 944 Datë 17-11-2010 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË KOMUNËS DAJÇ TË QARKUT TË SHKODRËS
VENDIM Nr.944, datë 17.11.2010 PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE
TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM
TË KOMUNËS DAJÇ TË QARKUT TË SHKODRËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës...
Fletorja Zyrtare: Viti 2010, Nr 166 , Faqe 8628 , Data e aprovimit 17-11-2010, Data e botimit 15-12-2010;

Vendim Nr 943 Datë 17-11-2010 - Keshilli i Ministrave   -
PËR MIRATIMIN E LISTËS PARAPRAKE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË KOMUNËS LUMAS TË QARKUT TË BERATIT
VENDIM Nr.943, datë 17.11.2010 PËR MIRATIMIN E LISTËS PARAPRAKE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME
PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË KOMUNËS LUMAS
TË QARKUT TË BERATIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve...
Fletorja Zyrtare: Viti 2010, Nr 166 , Faqe 8627 , Data e aprovimit 17-11-2010, Data e botimit 15-12-2010;

Vendim Nr 941 Datë 17-11-2010 - Keshilli i Ministrave   -
PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2010, MIRATUAR PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË, PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË KURIMIT NË ITALI, TË Z.GUDAR BEQIRAJ
VENDIM Nr.941, datë 17.11.2010 PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2010, MIRATUAR
PËR MINISTRINË E SHËNDETËSISË, PËR MBULIMIN E SHPENZIMEVE TË KURIMIT NË ITALI
, TË Z.GUDAR BEQIRAJ Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 44 të...
Fletorja Zyrtare: Viti 2010, Nr 166 , Faqe 8626 , Data e aprovimit 17-11-2010, Data e botimit 15-12-2010;